<
Trang chủ » Tra từ
tật  
[tật]
danh từ
  • infirmity
  • habit, failing
  • disease, illness
  • physical defect, defect
  • fault, flaw, blemish, disease
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt