<
Trang chủ » Tra từ
tập hợp  
[tập hợp]
  • to assemble; to gather
  • (hiệu lệnh quân sự) fall in !
  • (toán học) set
Null/empty set
Subset
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt