<
Trang chủ » Tra từ
tấm  
[tấm]
danh từ
 • broken rice
 • tickets (vé)
 • planks (ván)
 • hearts (lòng)
 • picture (hình)
 • boards (gỗ)
 • example (gương)
 • mirrors (gương)
 • piece, length
 • broken grains of rice
 • classifier for pieces of cloth
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt