<
Trang chủ » Tra từ
tượng  
[tượng]
  • statue
To put up a statue in honour of a national hero
  • (đánh cờ) elephant
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt