<
Trang chủ » Tra từ
tương đối  
[tương đối]
  • relative
Japan is a relative latecomer to the world of professional soccer
  • fairly; relatively
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt