<
Trang chủ » Tra từ
tươi  
[tươi]
  • fresh
Fresh orange juice
To be as fresh as a daisy
  • cheerful; joyful; jocund
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt