<
Trang chủ » Tra từ
túng  
[túng]
  • perplexed; embarrassed
  • short of cash; hard up; penniless; moneyless
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt