<
Trang chủ » Tra từ
tú tài  
[tú tài]
High-school graduate
To sit/take high-school finals
To pass/fail high-school finals
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt