<
Trang chủ » Tra từ
tù chính trị  
[tù chính trị]
  • political prisoner; prisoner of conscience
To join a march for the release of a political prisoner
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt