<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
téléphonique  
tính từ
  • (thuộc) dây nói; (thuộc) điện thoại
máy điện thoại
mạng lưới điện thoại
buồng điện thoại
sự gọi dây nói
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt