<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
téléphone  
danh từ giống đực
  • máy nói, máy điện thoại; dây nói, dây điện thoại
danh bạ điện thoại
số điện thoại
điện thoại không dây, điện thoại vô tuyến
điện thoại công cộng
thẻ điện thoại
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt