<
Trang chủ » Tra từ
tâm lý  
[tâm lý]
  • mentality; psychology
Social psychology
'Abnormal psychology' is what most people usually think of when they hear the word 'Psychology '
  • psychological
To hurt, especially psychologically
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt