<
Trang chủ » Tra từ
tác phẩm  
[tác phẩm]
  • work; (nói chung) writings
To conserve a work of philosophy/cinema
A new work on the Vietnam War
It's a rare piece of work
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt