<
Trang chủ » Tra từ
tác chiến  
[tác chiến]
  • to fight; to combat
  • combatant; operational
Operational training
Combatant/fighting unit
Fighter; combatant
Noncombatant
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt