<
Trang chủ » Tra từ
tài năng  
[tài năng]
  • talent
To look for new/young talents
It's an enormous waste of talent
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt