<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
systemic  
[sis'temik]
tính từ
  • (sinh vật học) (thuộc) cơ thể nói chung
  • ngấm vào qua rễ, ngấm vào qua mầm (thuốc trừ sâu)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt