<
Trang chủ » Tra từ
systematize  
['sistəmətaiz]
Cách viết khác : systematise ['sistəmətaiz] systemize ['sistəmaiz]
ngoại động từ
  • hệ thống hoá, sắp xếp theo hệ thống
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt