<
Trang chủ » Tra từ
systematization  
[,sistimətai'zei∫n]
Cách viết khác : systemization [,sistimai'zei∫n]
danh từ
  • sự hệ thống hoá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt