<
Trang chủ » Tra từ
system  
['sistəm]
danh từ
  • hệ thống
hệ thống triết học
hệ thống sông ngòi
hệ thần kinh
  • hệ thống; chế độ; phương thức
chế độ xã hội chủ nghĩa
một phương thức dạy ngôn ngữ tốt
  • cơ thể con người hoặc động vật nói chung, bao gồm cả cáccơ quan và các quá trình hoạt động nội tạng; cơ thể (gồm lục phủ ngũ tạng)
thuốc độc đã ngấm vào phủ tạng của nó
rượu không tốt cho phủ tạng của anh
  • phương pháp, cách làm có trật tự; sự sắp xếp gọn gàng ngăn nắp; tính trật tự
  • nhóm các địa tầng chính
  • hệ thống phân loại
  • ( the system ) (thông tục) quy lệ; các phương pháp, tục lệ, qui tắc truyền thống tồn tại trong một xã hội (một thiết chế, doanh nghiệp..)
      • (thông tục) gạt bỏ một cảm xúc, ham muốn mãnh liệt bằng cách bày tỏ công khai hoặc cố gắng hoàn thành nó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt