<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
système  
danh từ giống đực
 • hệ thống; hệ
hệ thống triết học của Đê-các
hệ thống xử lý thông tin
hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
(sinh vật học; sinh lý học) hệ thần kinh
hệ thập phân
 • chế độ
chế độ bầu cử
chế độ chính trị
 • cách, lối, phương thức
cách biện hộ của một bị cáo
phương thức sống
 • (thân mật) mánh khoé
 • hệ thống phân loại
Système de Linné
hệ thống phân loại của Lin-nê
   • cố chấp, có định kiến
   • (thông tục) tự bắn vào đầu
   • (thông tục) cách xoay xở
   • (tin học) hệ điều hành
   • làm ai căng thẳng, làm ai bực dọc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt