<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
symétrie  
danh từ giống cái
  • sự đối xứng
trục đối xứng
sự đối xứng của một bông hoa
chậu đặt đối xứng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt