<
Trang chủ » Tra từ
surprised  
[sə'praizt]
tính từ
  • ( + at ) ngạc nhiên
một cái nhìn ngạc nhiên
chúng tôi ngạc nhiên về tin đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt