<
Trang chủ » Tra từ
supply  
[sə'plai]
danh từ
 • sự cung cấp; sự được cung cấp
cung và cầu
 • sự tiếp tế
sự tiếp tế đạn dược
 • nguồn cung cấp, kho dự trữ; hàng cung cấp
nguồn dự trữ than vô tận
 • ( số nhiều) quân nhu
 • ( số nhiều) tiền trợ cấp (cho ai để sống); khoản chi phí hành chính (nghị viện)
cắt trợ cấp
   • uỷ ban ngân sách (nghị viện)
   • sắm trữ một số (loạt, lô) cái gì mới
   • khan hiếm
ngoại động từ
 • cung cấp, tiếp tế
cung cấp vật gì cho ai
 • đáp ứng (nhu cầu...)
 • thay thế; bổ khuyết, bù (tổn thất...)
thay thế ai
 • đưa, dẫn (chứng cớ)
phó từ (như) supplely
 • mềm, dễ uốn; dẻo; không cứng
 • mềm mỏng
 • luồn cúi, quỵ luỵ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt