<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
supplémentaire  
tính từ
  • bổ sung
ngân sách bổ sung
  • thêm
chuyến tàu thêm
giờ (làm) thêm, giờ (dạy) thêm
làm thêm giờ
  • (toán học) phụ
góc phụ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt