<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
supérieur  
tính từ
  • trên, thượng
hàm trên
tầng trên hơn, lớn hơn
nhiệt độ cao hơn mức thường
  • cao, cao thượng, cao siêu
tài cao
tinh thần cao thượng
  • bậc cao, cao cấp, cao đẳng
trường cao đẳng
động vật bậc cao
sản phẩm cao cấp
  • trịch thượng, kẻ cả
vẻ trịch thượng
  • (tôn giáo) bề trên
Cha bề trên
danh từ giống đực
  • cấp trên, thượng cấp
theo gương các cấp trên
  • (tôn giáo) viện trưởng; bề trên
viện trưởng một tu viện
  • người hơn mình
sung sướng được gặp người hơn mình
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt