<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sun-burner  
['sʌn'bə:nə]
danh từ
  • cụm đèn trần (ở trần nhà) (như) sun
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt