<
Trang chủ » Tra từ
sum  
[sʌm]
danh từ
 • bài toán số học
tính nhẩm một bài toán số học
 • ( sums ) phép toán số học
làm toán
giỏi toán
 • tổng số; (toán) tổng
tổng của hai và ba là năm
 • số tiền
một số tiền đáng kể
 • toàn bộ; nội dung tổng quát (như) sum total
nội dung tổng quát và thực chất những lời phản đối của anh ta là điều này
   • nói tóm lại
ngoại động từ
 • tổng kết; tóm tắt
 • (pháp lý) kết luận (án tù cho phạm nhân..)
 • cộng
 • phát biểu ý kiến; cho rằng (của ai)
nội động từ
 • cộng lại
   • tóm tắt, tổng kết (ý kiến...)
   • kết luận (một vụ kiện)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt