<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sujet  
tính từ
 • phải chịu, không tránh khỏi
tất cả mọi người đều không tránh khỏi chết
 • dễ bị, dễ mắc
chị ấy dễ bị say sóng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) phụ thuộc
nước phụ thuộc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) phải phục tùng
phải phục tùng pháp luật
   • không đáng tin
danh từ giống đực
 • người thuộc quốc tịch (nào đó)
ông ấy thuộc quốc tịch Việt Nam
 • bề tôi, thần dân
những thần dân của ông vua ấy
 • lý do, cớ; mầm
một cuộc cãi nhau không lý do
có cớ để phàn nàn
 • đề, đề tài
đọc đề cho kỹ
một đề tài tiểu thuyết hay
 • (âm nhạc) chủ đề
 • đối tượng
đối tượng tốt cho thí nghiệm
 • người, cá nhân
người tốt
 • (tâm lý học) chủ thể
 • (ngôn ngữ học) chủ ngữ
một mệnh đề không có chủ ngữ
 • (thực vật học) gốc ghép
   • về, về vấn đề
nó bị mắng về vấn đề tiêu pha của nó
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt