<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sujétion  
danh từ giống cái
  • sự phụ thuộc, sự lệ thuộc
thoát khỏi sự lệ thuộc
  • sự bó buộc, sự gò bó; điều bó buộc, điều gò bó
sự bó buộc phải làm việc xa nhà
đứa bé này là một điều gò bó cho mẹ nó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt