<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
suivre  
ngoại động từ
 • theo
theo người dẫn đường
theo ai từng bước
theo sát ai
theo thời trang
con chó theo chủ
anh (chị) hãy theo con đường này
theo lệnh
theo dấu vết ai
theo dòng sông
theo một lớp Anh văn
theo gương ai, noi gương ai
theo một mục đích
Phản nghĩa Devancer , précéder
 • tiếp theo
những trang tiếp theo
trong ví dụ tiếp theo, trong ví dụ sau đây
một cơn dông tiếp theo những cơn nóng dữ
 • tiếp tục
cuộc điều tra tiếp tục tiến hành
 • đuổi theo, theo dõi
đuổi theo con thỏ
theo dõi một tên tình nghi
 • nghe theo
nếu nó nghe theo tôi
 • nắm được, hiểu được
nó không nắm được đầy đủ lập luận ấy
 • để ý nghe, để ý theo sát
các anh hãy để ý nghe kỹ tôi
   • bắt chước ai, noi gương ai
nội động từ
 • đi theo sau
các anh phải đi theo sau
 • đến sau
hành lý của chúng tôi sẽ đến sau
 • chú ý nghe
học sinh ngồi trong lớp không chú ý nghe
   • nhờ chuyển tiếp (nếu người nhận không còn ở chỗ cũ)
   • còn tiếp, còn nữa
động từ không ngôi
do đó mà
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt