<
Trang chủ » Tra từ
suitability  
[,su:tə'biləti]
Cách viết khác : suitableness ['su:təblnis]
danh từ
  • sự hợp, sự thích hợp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt