<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sud  
danh từ giống đực
  • phương nam; phía nam
quay về phương nam
từ bắc đến nam
Nam Phi
  • ( Sud ) miền Nam
miền Nam châu Âu
tính từ
  • nam
nam bán cầu
nam Thái Bình Dương
gió nam
phản nghĩa Nord .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt