<
Trang chủ » Tra từ
successful  
[sək'sesfl]
tính từ
  • thành công; thắng lợi; thành đạt
một nữ thương gia thành đạt, một sự nghiệp thành đạt, một kế hoạch thắng lợi
ứng cử viên trúng cử; thí sinh trúng tuyển
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt