<
Trang chủ » Tra từ
structure  
['strʌkt∫ə]
danh từ
  • kết cấu, cấu trúc
kết cấu một bài thơ
một cấu trúc lỏng lẻo
  • công trình kiến trúc, công trình xây dựng
một công trình kiến trúc bằng cẩm thạch tuyệt đẹp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt