<
Trang chủ » Tra từ
strike  
[straik]
ngoại động từ struck ; struck , stricken
 • đánh, đập
đập tay xuống bàn
đánh một cú
(từ cổ,nghĩa cổ) bắt tay
tàu va phải đá
cây bị sét đánh
bị tê liệt
 • đánh, điểm
đánh đá lửa
đánh diêm
đồng hồ điểm năm giờ
 • đúc
đúc tiền
 • giật (cá, khi câu)
 • dò đúng, đào đúng (mạch dầu, mạch mỏ...)
 • đánh, tấn công
 • đập vào
đập vào tai (âm thanh...)
một cảnh tượng đẹp đập vào mắt tôi
ánh sáng rọi vào cửa sổ
tôi chợt nảy ra ý nghĩ
 • làm cho phải chú ý, gây ấn tượng
điều làm tôi chú ý là tính hào phóng của anh ta
anh thấy vấn đề ấy thế nào?
tôi cho rằng điều đó tuyệt đối đúng
 • thình lình làm cho; gây (sợ hãi, kinh ngạc...) thình lình
hết sức kinh ngạc
làm cho ai sợi chết khiếp
 • đâm vào, đưa vào; đi vào, tới, đến
cây đâm rễ xuống đất
đi vào con đường mòn
tới con đường chính
 • gạt (thùng khi đong thóc...)
 • xoá, bỏ, gạch đi
xoá một tên đi
gạch một từ đi
 • hạ (cờ, buồm)
 • bãi, đình (công)
bãi công, đình công
 • tính lấy (số trung bình)
 • làm thăng bằng (cái cân)
 • lấy (điệu bộ...)
 • (sân khấu) dỡ và thu dọn (phông); tắt (đèn)
 • dỡ (lều)
dỡ lều, nhổ trại
nội động từ
 • đánh, nhằm đánh
nhắm đánh quả bóng
 • gõ, đánh, điểm
giờ đã điểm
 • bật cháy, chiếu sáng
ánh sáng rọi vào một vật gì
diêm không cháy
 • đớp mồi, cắn câu (cá)
 • đâm rễ (cây)
 • tấn công
 • thấm qua
rét thấm vào tận xương tuỷ
 • đi về phía, hướng về
vượt qua một cánh đồng
rẽ về tay phải
 • hạ cờ; hạ cờ đầu hàng, đầu hàng
tàu hạ cờ đầu hàng
 • bãi công, đình công
   • nhằm vào, đánh vào
doạ triệt cái gì đến tận gốc
   • đánh trả lại
   • đi trở lại
   • đánh ngã (đen & bóng)
   • chặt đứt, xoá bỏ; bớt đi
   • xoá bỏ, gạch bỏ
   • ( + at ) đấm (ai); vung (tay chân khi bơi)
   • lao vụt đi (người bơi...)
   • nghĩ ra, đề ra (kế hoạch...)
nghĩ ra được một đường lối độc đáo; to ra có óc sáng tạo
   • xuyên qua, thấm qua
   • đào đúng mạch dầu
   • làm ăn phát đạt
   • làm quen (với ai)
   • cất tiếng hát, bắt đầu cử một bản nhạc
   • nảy ra một ý kiến
   • dò đúng mạch mỏ... có trữ lượng cao
   • phất
   • xen vào câu chuyện bằng một lời gợi ý
   • (nói về một băng nhạc...) bắt đầu chơi (một bản nhạc)
   • bắt đầu (tình bạn, sự quen biết, cuộc đàm luận...)
bắt chuyện với những người nước ngoài
danh từ
 • cuộc đình công, cuộc bãi công
bãi công
cuộc tổng bãi công
 • mẻ đúc
 • sự đột nhiên dò đúng (mạch mỏ)
 • sự phất
 • sự xuất kích
 • que gạt (dấu, thùng đong thóc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt