<
Trang chủ » Tra từ
street  
[stri:t]
danh từ
 • (viết tắt) St phố, đường phố
phố ngang
phố lớn
phố chính
 • hàng phố; dân phố (tất cả những người ở cùng một phố)
cả hàng phố đều có đóng góp
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đường cái
   • vượt bất cứ ai trong một lĩnh vực nào
   • kém tài ai, không thể sánh với ai
   • (thông tục) không có nhà ở
   • làm gái điếm
   • kiếm sống bằng nghề gái điếm
   • bên lề đường (mua bán chứng khoán sau giờ thị trường chứng khoán đóng cửa)
   • suốt ngày lang thang ngoài phố
   • sống bằng nghề mãi dâm
   • (thông tục) hợp với khả năng
   • khu báo chí ( Anh)
   • thị trường tài chính ( Anh)
   • phố Uôn (trung tâm ngân hàng (tài chính) Mỹ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt