<
Trang chủ » Tra từ
stored  
[stɔ:d]
tính từ
  • được tích trữ; bảo quản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt