<
Trang chủ » Tra từ
stole  
[stoul]
thời quá khứ của steal
danh từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) ( La mã) khăn choàng (mục sư)
  • khăng choàng vai (đàn bà)
  • (thực vật học) thân bò lan (như) stolon
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt