<
Trang chủ » Tra từ
stay  
[stei]
danh từ
 • (hàng hải) dây néo (cột buồm...)
 • cái chống, cái hổ trợ
 • ( số nhiều) coóc-xê
   • đang trở buồm
   • không lợi dụng được chiều gió
ngoại động từ
 • (hàng hải) néo (cột buồm) bằng dây
 • lái theo hướng gió
danh từ
 • sự trở lại, sự lưu lại
to make a long stay in Hanoi
lưu lại lâu ở Hà nội
 • sự đình lại, sự hoãn lại
sự hoãn thi hành (một bản án)
 • sự ngăn cản, sự trở ngại
một trở ngại cho hoạt động của anh ta
 • sự chịu đựng; khả năng chịu đựng; sự bền bỉ, sự dẻo dai
 • chỗ nương tựa, cái chống đỡ
là chỗ nương tựa của ai lúc tuổi già
 • ( số nhiều) (như) corset
ngoại động từ
 • chặn, ngăn chặn
chặn bàn tay của chủ nghĩa đế quốc
 • đình lại, hoãn lại
 • chống đỡ
nội động từ
 • ở lại, lưu lại
ở nhà
ở lại ăn cơm
 • ( (thường) lời mệnh lệnh) ngừng lại, dừng lại
bảo anh ta dừng lại một tí
 • chịu đựng, dẻo dai (trong cuộc đua...)
   • giữ một khoảng cách với ai/cái gì; không can thiệp vào ai/cái gì
bảo nó đừng đến gần em gái tôi!
   • không ra ngoài
   • lưu lại thêm một thời gian nữa
   • ở ngoài, không về nhà
   • ở lại cho đến hết (cuộc biểu diễn...)
   • thức khuya
   • cái này có thể coi là vĩnh viễn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt