<
Trang chủ » Tra từ
stature  
['stæt∫ə]
danh từ
  • vóc người (tầm cao tự nhiên của thân thể)
cao lên
  • (nghĩa bóng) sự tiến triển; mức phát triển; tầm cỡ
một nhà khoa học có tầm cỡ quốc tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt