<
Trang chủ » Tra từ
statue  
['stætju:]
danh từ
  • tượng (người, vật... bằng gỗ, đá..)
đứng yên như tượng
dựng tượng nhà vua ngồi trên ngựa
      • tượng nữ thần tự do (ở Mỹ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt