<
Trang chủ » Tra từ
star  
[stɑ:]
danh từ
 • ngôi sao, tinh tú
định tinh
 • (thiên văn học) tinh cầu (bất cứ quả cầu lớn nào trong vũ trụ, cấu thành bởi hơi và toả ra ánh sáng, (như) mặt trời)
 • vật hình sao; hình trang trí ngôi sao
 • (ngành in) dấu sao; dấu hoa thị
 • đốm trắng ở trán ngựa
 • nhân vật nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao (điện ảnh)..
 • sao chiếu mệnh, tướng tinh
 • ( số nhiều) số mệnh, số phận; lá số tử vi
sinh vào giờ xấu
   • mục tiêu mà mình dốc toàn tâm toàn ý để thực hiện
   • (thông tục) nổ đom đóm mắt
ngoại động từ
 • dán sao, trang trí bằng hình ngôi sao
 • đánh dấu sao (vào một bản danh sách...)
 • có (diễn viên...) đóng vai chính
một phim có một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính
nội động từ
 • đóng vai chính
 • trội hẳn, xuất sắc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt