<
Trang chủ » Tra từ
standing  
['stændiη]
danh từ
 • sự đứng; thế đứng
 • sự đỗ (xe)
 • vị trí; danh tiếng; địa vị; chức vụ (nhất là xã hội)
người có địa vị cao
 • sự lâu dài; khoảng thời gian cái gì đã tồn tại; khoảng thời gian
bạn lâu năm
tính từ
 • đứng
khán giả đứng
 • đã được công nhận; hiện hành
điều lệ hiện hành
 • thẳng đứng
ngũ cốc chưa thu hoạch (còn đứng đó)
 • thường trực
quân thường trực
uỷ ban thường trực
 • chưa gặt
mùa màng chưa gặt
 • tù, ứ, đọng
nước tù
 • để đứng không, không dùng (máy...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt