<
Trang chủ » Tra từ
spoken  
[spoukən]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của speak
tính từ
  • (trong từ ghép) nói theo một cách nào đó
nói hay
một người đàn ông nói nhẹ nhàng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt