<
Trang chủ » Tra từ
split  
[split]
tính từ
 • nứt, nẻ, chia ra, tách ra
ngoại động từ split
 • ghẻ, bửa, tách
 • chia ra từng phần
chia việc
chia một số tiền
 • chia rẽ (ý kiến) về một vấn đề, làm chia rẽ, gây bè phái (trong một đảng phái)
 • (hoá học); (vật lý) làm vỡ (hạt nhân), tách (phân tử)
nội động từ
 • nứt, vỡ, nẻ
 • chia rẽ, phân hoá, không nhất trí
không nhất trí về một vấn đề
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chia nhau
   • làm vỡ ra; vỡ ra, tách ra
   • lấy số trung bình
   • thoả hiệp
   • chẻ sợi tóc làm tư
   • cười vỡ bụng
   • (từ lóng) tố cáo ai; phản ai
   • bỏ phiếu cho ứng cử viên đối lập
   • đầu nhức như búa bổ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt