<
Trang chủ » Tra từ
spirituel  
[spi,rit∫u'el]
Cách viết khác : spirituelle [spi,rit∫u'el]
tính từ
  • ý nhị, sắc sảo (đàn bà)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt