<
Trang chủ » Tra từ
spherical  
['sferikl]
tính từ
  • (thuộc) hình cầu; có hình cầu
góc cầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt