<
Trang chủ » Tra từ
specially  
['spe∫əli]
phó từ
  • đặc biệt, riêng biệt; chỉ dành cho
tôi đến đây là chỉ để thăm anh
  • một cách cá biệt, một cách riêng biệt (như) especially
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt