<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
speak  
[spi:k]
nội động từ spoke , (từ cổ,nghĩa cổ) spake ; spoken
 • nói, phát ra lời nói
tập nói
anh ta không nói được
 • nói với, nói lên; nói chuyện; diễn đạt bằng lời nói
tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vấn đề đó
việc làm nói lên nhiều hơn lời nói
 • phát biểu, diễn thuyết, đọc diễn văn (ở hội nghị)
 • sủa (chó)
 • nổ (súng)
 • kêu (nhạc khí)
 • giống như thật, trông giống như thật
bức ảnh giống như thật
ngoại động từ
 • nói được, biết được (một thứ tiếng)
nó nói được tiếng Anh
 • nói
nói sự thật
 • nói rõ, chứng tỏ
điều đó chứng tỏ anh ta rộng lượng
 • (hàng hải) gọi, nói chuyện với (tàu thuỷ... bằng (rađiô))
   • ám chỉ (ai)
   • biện hộ cho (ai)
   • là người phát ngôn (của ai)
   • nói rõ, chứng minh cho
điều đó nói rõ lòng can đảm của anh
   • nói về, đề cập đến; viết đến
chẳng có gì đáng nói
   • nói to, nói lớn
   • nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình
nghĩ sao nói vậy
   • nói về (điều gì) (với ai)
   • khẳng định (điều gì)
tôi có thể khẳng định là anh ta có đến đó
   • nói to hơn
   • nói thẳng, nói toạc ý kiến của mình
   • nói không cần sách, nhớ mà nói ra
hậu tố
 • (trong từ ghép) (thông tục) ngôn ngữ, biệt ngữ (nhất là của một nhóm hay một tổ chức nào đó)
ngôn ngữ máy tính
ngôn ngữ tuyên truyền (mập mờ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt