<
Trang chủ » Tra từ
spatial  
['spei∫l]
Cách viết khác : spacial ['spei∫əl]
tính từ
  • (thuộc) không gian; nói về không gian, có trong không gian
những phẩm chất về không gian của phòng hoà nhạc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt